Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen (AVB)
A Bader Holding GmbH, a Bader GmbH Gehäusebau, a Bader GmbH, az Alvo GmbH és a Baltic Metall GmbH
szállításaira és szolgáltatásaira vonatkozó általános üzleti feltételek (ÁÜF)

1. § Érvényességi terület

Jelen Szállítások és szolgáltatások általános üzleti feltételei (a továbbiakban ÁÜF) kizárólag akkor vannak érvényben, ha az ügyfél vállalat (BGB 14. §), közjogi vagy különleges vagyonnal rendelkező állami jogi személy.
Az ÁÜF kizárólagosan irányadó minden a cégünk és az ügyfél között létrejött szállítási és szolgáltatási szerződésre vonatkozóan, munkaszerződések bevonásával. Ezek szabályozzák az ingó javak értékesítési és/vagy szolgáltatási szerződéseit, attól függetlenül, hogy saját előállítású árukról vagy beszerzett árukról van-e szó (BGB 433. §, 651. §), ide értve a munkaszerződéseket és a nem képviselhető áruk szállítását is.
Általános üzleti feltételeink érvényessége kizárólagos. Az ügyfél jelen rendelkezésekkel ellentétes vagy azoktól eltérő, ill. ezeket kiegészítő feltételei, melyeket cégünk nem fogadott el kifejezetten, nem tekintendő kötelező érvényűnek cégünk számára, akkor sem, ha azoknak nem mondtunk kifejezetten ellent. Az ügyfél saját üzleti és beszerzési feltételeire való hivatkozásaira vonatkozó visszaigazolásainak ezúton kifejezetten ellent mondunk. Értékesítési és fizetési feltételeink akkor is érvényben vannak, ha az ügyfél saját üzleti feltételeinktől eltérő feltételeinek ismeretében fenntartások nélkül elvégeztük az ügyfélnek való szállítást, avagy más üzleti tevékenységeket végeztünk el számára.
Az ÁÜF mindenkori változatukban azonos ügyféllel megkötött, ingóságok eladásáról és/vagy szállításáról szóló jövőbeli szerződésekre is keretszerződésként érvényesek, anélkül, hogy azokra minden egyes esetben ismételten utalnunk kellene. Az ÁÜF módosításairól ebben az esetben haladéktalanul értesítjük ügyfeleinket.
Az egyes esetekben az ügyféllel megkötött, egyéni megállapodások (beleértve a mellékes megállapodásokat, a kiegészítéseket és a módosításokat) minden esetben előnyt élveznek a jelen ÁÜF-fel szemben.
A „vevő” a jelen feltételek értelmében munkaszerződések esetében egyúttal a „megrendelő”.

2. § Ajánlat és szerződéskötés

Kifejezetten felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hogy a termék belterekben való használatra készült (ún. indoor termékekről van szó). Amennyiben az ügyfél a termék használatát a szabadban, tehát kültereken tervezi (outdoor termékként), úgy erről már az ajánlattételi fázisban tájékoztatnia kell cégünket, mivel az outdoor területekre a környezeti behatások okán alapvetően más anyagokat kell felhasználni.
Ajánlataink eltérő írásos megállapodások hiányában nem kötelező érvényűek.
Ajánlataink maximálisan harminc napos érvényességgel rendelkeznek. A szerződések írásos visszaigazolásainkkal vagy a megrendelés végrehajtásával jönnek létre.
A kereskedelmi törvények értelmezése során, kétségek esetén az Incoterms előírásai tekintendők irányadónak.
Az általunk készített vázlatokra, tervekre és műszaki rajzokra, valamint további dokumentumokra vonatkozóan minden tulajdon- és szerzői jogot fenntartunk. Ezek harmadik felek számára csak kifejezett beleegyezésünk után adhatók át, ill. tehetők elérhetővé. A műszaki rajzokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlatokhoz csatolunk, kérésünkre azonnal vissza kell juttatni számunkra. Amennyiben az ügyfél által adott műszaki rajzok, modellek, minták vagy más dokumentumok szerinti tárgyakat szállítunk, úgy az ügyfél felelősséget vállal azért, hogy harmadik felek szabadalmi jogai nem kerültek megsértésre.

3. § Árak

Minden ár nettó árként értendő és eltérő írásos megállapodás hiányában gyártelepi árnak tekintendő, mely nem tartalmazza a csomagolási költségeket, sem pedig a törvény szerinti áfa összegét. Szállítmányozással járó megrendelések esetén az ügyfél viseli a raktártól/gyárteleptől felmerülő szállítási költségeket, valamint az ügyfél által kívánt szállítási biztosítás költségeit. Az esetleges vámköltségeket, díjakat, adókat és más állami költségeket az ügyfél viseli. A szállítási és más, a csomagolóanyagokra vonatkozó rendelet rendelkezései szerinti csomagolóanyagokat nem vesszük vissza. Ezek az ügyfél tulajdonába kerülnek. Kivételt képeznek a raklapok.
Amennyiben a szerződéskötés után emelkednek a közterhek, a vámok vagy más olyan külső költségek, melyeket az ár tartalmazott, vagy új költségek merülnek fel, úgy cégünk jogában áll az árak megfelelő szintű növelése. Ezen rendelkezés nincs érvényben a szerződéskötés utáni 4 hetes határidőben, avagy akkor, ha egyedi esetekben írásosan kötelező érvényű fix árról született megállapodás.
A még ki nem szállított mennyiségekre vonatkozóan fenntartjuk a megállapodás szerinti ár emelését, ha a nyersanyagárak változása és/vagy a gazdasági helyzet változásai miatt olyan körülmények lépnek fel, melyek az adott termék előállítását és/vagy beszerzését jelentősen drágítják az árról való megállapodás időpontjában fennálló árakhoz képest. Ebben az esetben az ügyfélnek jogában áll az áremelésről szóló tájékoztatás utáni 4 héten belül az érintett megbízások stornózása.

4. § Szállítási és szolgáltatási határidők

A szállítási határidők és más határidők, melyekről nem született kifejezett, írásos, kötelező érvényű megállapodás, megközelítőleges adatoknak tekintendők.
A szállítási határidők számítása megbízási visszaigazolásunk dátumával kezdődik. Nem tekintendő azonban megkezdettnek a megbízás nyitott kérdései tisztázásáig, ill. az ügyfél kötelezettségének megfelelő határidőn belül való teljesítéséig.
A szállítási határidő betartottnak tekintendő, ha termékünk ezen határidő lejártáig elhagyta gyártelepünket. Ha az áru nem cégünk hibájából került késedelmes megküldésre, úgy a határidő az küldésre való készen állásról szóló üzenet megküldésével betartottnak tekintendő. Amennyiben átvétel történik, úgy az átvételi időpont tekintendő irányadónak. Ez nem vonatkozik az átvétel jogos megtagadására.
Amennyiben a kötelező érvényű szállítási határidőt saját hibánkon kívül nem tudjuk betartani, úgy arról az ügyfelet azonnal tájékoztatjuk és időben közöljük az előre látható új szállítási határidőt. Ezen esetekhez tartozik különösen a szállító általi nem megfelelő időben történő szállítás, ha egybevágó fedezeti üzletet kötöttünk, és sem vállalatunk, sem a szállító nem követ el hibát, vagy egyes esetekben nem vagyunk kötelesek beszerzésre. Ha a szállítás az új határidőn belül sem érhető el, akkor jogunkban áll a szerződéstől teljesen vagy részben visszalépni.
A szállítási késedelem felmerülése esetén a törvényi előírások kerülnek alkalmazásra. Minden esetben szükség van az ügyfél megfelelő határidő kitűzésével a szállításra való felszólítására, magyarázattal egybekötve arról, hogy az ügyfél a szolgáltatás elfogadását a határidő letelte után elutasítja; a határidő eredménytelen eltelte után a teljesítés iránti igény kizárt. Póthatáridő kitűzésére nincs szükség a megtagadás veszélye esetén, ha megtagadjuk a teljesítést.
Ez nem érinti törvényes jogainkat, különösen a teljesítési kötelezettség kizárásakor érvényes jogokat, pl. lehetetlenség miatt.
Az ügyfél határidő kitűzése nélkül elállhat a szerződéstől, ha a veszély átszállása előtt a teljes szállítás végleg lehetetlenné válik. Az ügyfél ezenfelül elállhat a szerződéstől, ha rendeléskor a szállítmány egyik részének kivitelezése lehetetlenné válik, és jogos érdeke fűződik a részszállítás elutasításához. Ha nem ez az eset áll fenn, az ügyfélnek meg kell fizetnie a részszállításra eső szerződéses díjat. Ugyanez érvényes a részünkről fennálló lehetetlenség esetén is.
Az ügyfél késedelemből eredő kártérítési igényei esetében az alábbi 8. § irányadó.
Mindig jogosultak vagyunk részszállításokra és részteljesítésekre, megfelelő előzetes bejelentés előtt pedig idő előtti szállításra is, amennyiben az az ügyfélnek tudható be.

5. § Fizetési feltételek

Eltérő írásos megállapodás hiányában a vételár ügyfél általi megfizetése nettó (levonás nélkül) azonnal, a számla beérkezését követően azonnal esedékes.
A fizetés akkor tekintendő megtörténtnek, ha vállalatunk rendelkezik az összeggel. A fizetéssel járó összes költséget az ügyfél viseli.
Ha szerződéskötés után észrevehető, hogy fizetési igényünk az ügyfél hiányzó teljesítőképessége által veszélyeztetve van, a BGB trv. 321. §-a (bizonytalansági védelem) szerinti jog illet meg bennünket. Ebben az esetben arra is jogosultak vagyunk, hogy a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő minden le nem járt követelést esedékessé tegyünk az ügyféllel szemben.
Az ügyfél csak akkor jogosult a beszámításra – legyen szó akár hiányosságok miatti vagy ellenkövetelések érvényesítéséről –, ha az ellenkövetelés jogerősségét megállapítják, azokat vállalatunk elismerte, vagy azok vitathatatlanok. A visszatartási jog érvényesítésére az ügyfél csak akkor jogosult, ha ellenkövetelése azonos szerződéses jogviszonyon alapszik. Hiányosság esetén az ügyfelet csak észszerű mértékű vételár-visszatartási jog illeti meg, amely a hiányosság jellege és a használat akadályozása szerint alakul.
Az ügyfél követelésünk esedékessége után legfeljebb 10 nappal késedelembe esik.
Ha az ügyfél késedelembe esik, akkor jogosultak vagyunk kamatokat követelni a törvényes késedelmi kamat mértéke szerint. Fenntartjuk a késedelemből eredő további kárral kapcsolatos jogaink érvényesítését. Értékesítőkkel szemben a kereskedelmi késedelmi kamatra vonatkozó követelésünket (HGB trv. 353. §) ez nem érinti.

6. § A veszélyek átszállása, biztosítás

Eltérő megállapodás hiányában a szállítás az adott szállító üzemből az Incoterms aktuális változatának EXW paritásán történik.
Az ügyfél kérésére és költségére az árut másik rendeltetési helyre küldjük. A küldés módját, a szállítási útvonalat és eszközt vállalatunk határozza meg, amennyiben nincs kifejezetten ettől eltérő megállapodás.
Az esetleges elvesztés vagy romlás, illetve elkobzás veszélye az áru fuvarozónak vagy szállítmányozónak való átadásával – legkésőbb azonban a raktár elhagyásával – száll át az ügyfélre. Ez akkor is érvényes, ha a szállítást teljesítési vagy ügyintézési segédünk által történik, vagy ha további teljesítéseket – különösen szállítási költségeket vagy szállítást – vállalunk. A szállítmány és az áru biztosítása csak a vevő utasítására és költségére történhet.
Amennyiben átvételnek kell történnie, akkor az irányadó a veszély átszállására.
Ha az ügyfél késik az átvétellel, a veszély akkor száll át az ügyfélre, amint jeleztük számára a szállíthatóságot vagy átvehetőséget. Ez nem érinti az átvételi késedelemmel kapcsolatos törvényi rendelkezéseket.
Az ügyfél köteles a szállítmányt és adott esetben a szerelést a megállapodás szerinti átvételi helyen és időben átvenni, különben viselnie kell az ezáltal keletkezett többletköltségeket. Ha a megrendelő késik a szállítmány átvételével, 2 hetes póthatáridőt tűzhetünk ki számára azzal a magyarázattal, hogy a póthatáridő eltelte után elállunk a szerződéstől, vagy nemteljesítés miatt kártérítést követelünk. Ha az ügyfél véglegesen megtagadja a szállítmány átvételét, vagy elutasítja a szerződés teljesítését, illetve vállalatunk az eredménytelenül eltelt póthatáridő elteltével kártérítést követel nemteljesítés miatt, a megállapodás szerinti vételár 25%-ának megfelelő átalány kártérítést követelhetünk, kivéve, ha az ügyfél csekély kárt igazol.

7. § Jótállás

Az áru akkor tekintendő szerződés szerintinek, ha az a kockázat átadásának időpontjában nem vagy csak csekély mértékben tér el a megállapodás szerinti specifikációktól. Az áruk szerződés szerintisége és hibamentessége szempontjából kizárólag a megrendelt áru minősével és mennyiségével kapcsolatos kifejezett megállapodások tekintendők mérvadónak. A gyártó vagy harmadik felek nyilvános kijelentéseiért (pl. reklámokban tett kijelentések) azonban nem vállalunk felelősséget. Egy adott használati célnak való megfelelőségért, vagy egy bizonyos alkalmasságért csak akkor vállalunk felelősséget, ha arról kifejezett megállapodás született. A megállapodás szerinti specifikációk vagy egy megállapodás szerinti szerződéses cél tartalmai – eltérő megállapodások hiányában – nem jelentenek garanciákat.
Felelősségünk többek között kizárt az ügyfél vagy harmadik felek általi nem szakszerű tárolás, hibás beszerelés vagy üzembe helyezés, az előírásoknak nem megfelelő karbantartás, alkalmatlan üzemi eszközök használata esetén. Szintén nem vállalunk felelősséget akkor, ha az ügyfél egy nyilvánvaló hibát nem jelenített be időben, írásos formában.
Az ügyfél vállalatunkkal szembeni visszkereseti joga a BGB trv. 478. §-a szerint harmadik feleknek az ügyféllel szemben érvényesített, hiányosságokból eredő követelései törvényes kereteire korlátozódik. Az ügyfél hiányosságokból eredő követelései feltételezik, hogy megfelelően eleget tett a HGB trv. 377., 381. §§ szerinti vizsgálati és panasztételi követelményeinek. Az ügyfél köteles a nyilvánvaló hiányosságokat haladéktalanul, a szerződés tárgyának ügyfélhez való beérkezését követően legkésőbb 5 munkanapon belül, vagy – ha a hiba először csak később mutatkozik – haladéktalanul a hiányosság észlelésétől számítva vállalatunknál haladéktalanul írásban megreklamálni. A határidő betartásához elegendő a hiba bejelentésének időben történő megküldése. Ha ez nem történik meg, úgy felelősségvállalásunk a be nem jelentett hibákra vonatkozóan kizárt. Jelentéktelen hibák okán a szerződés tárgyának átvétele nem tagadható meg.
Ha átvételről történt megállapodás, úgy az a BGB 640. § 3. cikkelyétől eltérően van érvényben. A BGB trv. 640. § 1. bek. 3. mondata szerint az észszerű határidő öt munkanap, amennyiben a szállító más határidőt nem adott meg.
Hiányosság és annak megfelelő időben történő mutatkozása esetén saját belátásunk szerint javítást vagy pótszállítást (pótteljesítés) biztosítunk. Ez nem érinti azon jogunkat, hogy a pótteljesítést a törvényes feltételek mellett megtagadjuk. A pótteljesítés nem tartalmazza a hibás rész kiszerelését és ismételt beszerelését, ha eredetileg nem voltunk beépítésre kötelezettek.
A pótteljesítéshez szükséges ráfordításokat (különösen szállítási, úti-, munka- és anyagköltségek) vállalatunk állja. Ez nem érvényes a nagyobb ráfordításokra, amelyek azáltal merülnek fel, hogy az árut a szállítás után az ügyfél lakóhelyétől vagy üzleti fióktelepétől eltérő helyre szállították, kivéve, ha a szállítás a tárgy rendeltetésszerű használatának megfelelt. Ha az ügyfél hibaelhárításra vonatkozó követelése jogosulatlannak bizonyul, követelhetjük az abból eredően felmerült költségeket.
Utólagos teljesítések cégünk által megtagadhatók, ha azok aránytalan költségekkel járnának. Aránytalan költségek rendszerint akkor állnak fenn, ha az utólagos teljesítés közvetlen költségei a velük kapcsolatos ráfordításokkal együtt 150%-kal meghaladnák az érintett áru számlaösszegét az áfa figyelmen kívül hagyásával.
Cégünknek jogában áll az elvégzendő utólagos teljesítést az esedékes vételár ügyfél általi megfizetésétől függővé tenni. Az ügyfélnek azonban jogában áll a hiba arányában a vételár méltányos részét visszatartani.
A cserélt alkatrészeket az ügyfélnek kérésünkre mindenképpen át kell adnia cégünknek. Ha az az ügyféltől elvárható, a cserélt alkatrészek, – ill. visszalépés esetén a teljes termék – kérésünkre az ügyfélnél marad.
Az ügyfél cégünk számára azonnal elegendő lehetőséget biztosít a teljesítés pótlására. Az ügyfél csak sürgős esetekben, például az üzembiztonság biztosítására vagy az aránytalanul nagy károk elkerülésére javíthatja vagy javíttathatja ki a hibákat és követelheti tőlünk a tárgyilagosan felmerült ráfordítások megtérítését. Egy ilye jellegű saját intézkedésről haladéktalanul, lehetőleg előre tájékoztatnia kell bennünket. Amennyiben a törvényi előírások szerint jogosultak vagyunk megtagadni a megfelelő pótteljesítést, saját intézkedési jog nincs.
Ha termékeinket berendezésekbe szerelik be, amelyeken hiba történik, és ez a hiba az általunk szállított termékek hiányosságára vagy hibájára vezethető vissza, betekintést kapunk a konstrukciós dokumentumokba és a műszaki adatokba, ha azok a szállítás tárgyát érintik. Ha ezt a betekintést megtagadják, érvényesíthetjük a visszatartási jogot a garanciális igények vonatkozásában, és megtagadhatjuk a pótteljesítést.
Ha vállalatunk a pótteljesítést észszerű időszakon belül nem végzi el sikeresen, az ügyfél észszerű határidőt tűzhet ki a pótteljesítésre. Ha ez a határidő eredménytelenül telt el, a pótteljesítés nem megfelelő az ügyfélnek, vagy arra nem állunk készen vagy nem vagyunk abban a helyzetben, és ez nekünk tudható be, az ügyfél saját belátása szerint jogosult arra, hogy csökkentse az ellenszolgáltatást, vagy – jelentős hiányosság esetében – elállhat a szerződéstől, kártérítést vagy ráfordítás-megtérítést követelhet. A kártérítési igények és a hiábavaló ráfordítások megtérítése a felelősséggel kapcsolatos általános szabályok szerint (8. §) korlátozott és emellett kizárt.
A kártérítési igények és a hiábavaló ráfordítások megtérítése a felelősséggel kapcsolatos általános szabályok szerint (8. §) korlátozott és emellett kizárt. Jogosultak vagyunk arra, hogy saját belátásunk szerint és költségünkre az ügyfélnek elegendő jogot biztosítsunk a további, megállapodás szerinti vagy feltételezett használathoz, vagy a szállítás tárgyát az ügyfél számára megfelelően úgy módosítsuk vagy cseréljük, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértése ne álljon fenn. Egyéb tekintetben jelen 7. § 12. pontjának 2. mondata megfelelően van érvényben. Az előzetesen megnevezett előfeltételek mellet cégünk visszalépési jogosultsággal rendelkezik.

8. § Felelősség korlátozása

A jelen szerződés 7. §-ában szereplő szabályozás és az alábbi felelősségkorlátozások sérelme nélkül korlátlanul felelünk az élet, a testi épség és az egészség károsodásáért, amelyet vállalatunk vagy hivatalos képviselőink, illetve teljesítési segédeink gondatlan vagy szándékos kötelezettségszegése okoz, továbbá azokért a károkért, amelyek a termékfelelősségi törvény szerinti felelősség körébe tartoznak, valamint minden olyan kárért, amely vállalatunk vagy hivatalos képviselőink, illetve teljesítési segédeink szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésének vagy visszaélésének tudható be.
Ha az áruval vagy annak részével kapcsolatban minőségi vagy eltarthatósági garanciát adtunk, ezen garancia keretében is felelünk.
Azon károkért, amelyek a garantált minőségből vagy eltarthatóságból eredő hibákon alapulnak, de közvetlenül nem lépnek fel az árun, csak akkor felelünk, ha egy ilyen kár kockázata a minőségi vagy eltarthatósági garanciából nyilvánvaló.
A törvényi rendelkezések szerint felelünk, ha vállalatunk, vezető alkalmazottaink vagy teljesítési segédjeink jelentős szerződéses kötelezettségeiket (alapvető kötelezettségeiket) szándékosan megszegték. Alapvető kötelezettségek azok a szerződéses kötelezettségek, amelyek teljesítését csak a szerződés szabályos teljesítése teszi lehetővé, és amelyek betartásában a szerződéses partner rendszerint bízik vagy bízhat. Jelentős kötelezettség megszegése esetén felelősségünk a mérték szerint csak enyhe gondatlanság esetén korlátozódik a jellemzően előrelátható károkra.
Egyszerű gondatlanság miatti, a szerződés szempontjából nem jelentős mellékkötelezettség megszegése esetén ezenfelül nem felelünk.
Ezen túlmenő felelősség az érvényesített igény jogi természetének figyelembe vétele nélkül ki van zárva. Ez különösen a szerződéskötéskori vétkességgel, egyéb kötelezettségszegéssel vagy szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos, anyagi károk megtérítésére vonatkozó igényekre érvényes a BGB trv. 823. §-a szerint.
Ha felelősségünk kizárt vagy korlátozott, akkor ez törvényes képviselőinkkel, vezető alkalmazottainkkal és egyéb teljesítési segédeinkkel kapcsolatos felelősségünkre is érvényes.

9. § Elévülés

Termékeinkre vagy gyártásunkra (beleértve a hozzá tartozó tervezési és felügyeleti munkákat) vonatkozó anyagi vagy jogi hiányossággal kapcsolatos igények a BGB trv. 438. § 1. bek. 3. pontja szerint az elévülés törvényes kezdetétől számított egy év elteltével évülnek el. Ez nem érvényes, ha a BGB trv. 438. § 1. bek. 2. pontja (épület és a benne lévő ingóságok), a BGB trv. 479. § 1. bek. (visszkereseti igény) és a BGB trv. 634. § 1. bek. 2. pontja (szerkezeti hiányosságok) hosszabb határidőt írnak elő. Ez nem érinti a harmadik felek materiális kiszolgáltatási igényére (BGB trv. 438. § 1. bek. 1. pont) és vállalatunk visszaélésére (BGB trv. 438. § 3. bek.) vonatkozó törvényi különszabályozásokat.
A vételi jog fenti elévülési határidői az ügyfél szerződéses és a szerződésen kívüli kártérítési igényeire is érvényesek, amelyek az áru hiányosságán alapulnak. Ez nem érvényes, ha a szokásos törvényes elévülés (BGB trv. 195., 199. §§) alkalmazása egyes esetekben rövidebb elévüléshez vezetne. A termékfelelősségi törvény elévülési határidejét ez semmilyen esetben sem érinti. Különben az ügyfél kártérítési igényeire a 8. § 1. és 4. bekezdése szerint kizárólag a törvényes elévülési határidők érvényesek.

10. § Tulajdonjog fenntartása

Fenntartjuk az általunk szállított összes áru feletti tulajdonjogot, amíg az ügyfél teljes mértékben ki nem egyenlíti a folyó üzleti viszonyból eredő összes követelést és az összes mellékes követelést, különösen az egyenlegköveteléseket, amelyek az üzleti viszonyból eredően állnak fenn (egyenleg visszatartása). Ez az egyenleg-visszatartás véglegesen érvényét veszíti a fizetés idején nyitott összes és az egyenleg-visszatartásból még fennálló követelés kiegyenlítésével.
Az ügyfél nem jogosult másképpen rendelkezni a fenntartás tárgyát képező áru felett a 10. § 4. bek. szerint. Az ügyfél különösen nem zálogosíthatja el vagy adhatja biztosítékként a szállítás tárgyát. Köteles tájékoztatni az átvevőket vállalatunk tulajdonjog-fenntartásáról. Az ügyfél köteles haladéktalanul közölni, ha harmadik fél hozzáfért az áruhoz, például elzálogosítás, esetleges sérülés vagy az áru megsemmisülése esetén. Ez haladéktalanul át kell adnia a tiltakozáshoz szükséges összes iratot.
Az ügyfél szerződésszegő magatartása esetén, különösen fizetési késedelem vagy a jelen 10. §-ban szereplő kötelezettségeinek megszegése esetén jogosultak vagyunk a törvényi előírások szerint elállni a szerződéstől, és/vagy az árut tulajdonjog-fenntartás okán követelni. A tulajdonjog-fenntartás általunk történő érvényesítése, valamint a szállítás tárgyának elzálogosítása nem minősül a szerződéstől való elállásnak; ehelyett jogosultak vagyunk arra, hogy az árut követeljük és fenntartsuk magunknak az elállás jogát. Ha az ügyfél nem fizet, az előzőekben szereplő jogaink érvényesítésére csak azt megelőző sikertelen felszólítás és észszerű határidő kitűzése esetén vagyunk jogosultak, kivéve, ha az ilyen jellegű határidő-kitűzés a törvényi előírások szerint szükségtelen. Az ügyfél egyetért azzal, hogy a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru elhozatalával megbízott személyek e célból beléphetnek és behajthatnak az ügyfél területére. A csődtörvény előírásait ez nem érinti.
Az ügyfél jogosult arra, hogy az árut a szokásos üzleti forgalomban, szokásos üzleti feltételei szerint továbbértékesítse és/vagy feldolgozza, ha nincs késedelemben. Ebben az esetben kiegészítésképpen az alábbi rendelkezések érvényesek.
A tulajdonjog-fenntartás kiterjed az áruink feldolgozásával, keverésével, vagy összekapcsolásával létrejött termékek teljes értékére, amely esetben vállalatunk a BGB trv. 950. §-a értelmében gyártónak minősül, anélkül, hogy kötelezne bennünket. Ha harmadik fél áruival való feldolgozással, keveréssel vagy összekapcsolással azok tulajdonjoga továbbra is fennáll, akkor a feldolgozott, kevert vagy összekapcsolt áruk számlaértékének arányában társtulajdonunk van a termékben. Ha tulajdonunk összekapcsolás vagy keverés miatt megszűnik, az ügyfél vállalatunkra ruházza az őt akkor az új készletekkel vagy termékkel kapcsolatosan megillető tulajdonjogokat a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru számlaértékének arányában, és azt díjmentesen őrzi számunkra. Ezenkívül a létrejött termékre ugyanaz érvényes, mint a tulajdonjog-fenntartás keretében szállított árura.
Ha a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut az ügyfél önmagában vagy nem hozzánk tartozó áruval együtt értékesíti, a fenti szakasz értelmében az ügyfél biztosítékként már most átruház minden követelést a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru számlaértékének, ill. az esetleges közös tulajdoni rész arányában. Az átruházást elfogadjuk. Az ügyfél 2. szakaszban szereplő kötelezettségei az átruházott követelésekre vonatkozóan is érvényesek.
Visszavonás fenntartásával felhatalmazzuk az ügyfelet a számunkra átruházott követelések behajtására. Visszavonási jogunkkal csak akkor élünk, ha a szerződés megkötése után felismerjük, hogy a jelen vagy más szerződésből eredő fizetési igényünk az ügyfél hiányos teljesítőképessége miatt veszélyeztetve van. A visszavonással, de legkésőbb az ügyfél fizetési késedelmével, egy váltó be nem váltásával vagy csődeljárás indítására vonatkozó kérelemmel megszűnik a behajtásra vonatkozó felhatalmazás. Az ügyfél felszólításunkra köteles megnevezni számunkra az átruházott követelések adósait és azokat értesíteni az átruházásról. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az adóst saját magunk értesítsük az átruházásról, amint a visszavonás feltételei fennállnak.
Az ügyfél köteles a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut gondosan kezelni és saját költségére azt tűz és lopás ellen biztosítani. Az ügyfél igényei biztosítása ellenében legfeljebb a ránk ruházott, még fennálló átruházott követelése mértékéig érvényesek a káreseményre; ezúton elfogadjuk ezt az átruházást.
Ha a biztosítékok realizálható értéke követeléseinket és mellékköveteléseinket (kamatok, költségek stb.) több mint 10%-kal túllépi, az ügyfél kérésére a biztosítékokat saját belátásunk szerint felszabadítjuk.

11. § Export, jogi előírások betartása

Az ügyfél köteles betartani az összes törvényi előírást és hatósági előírást, különösen a kiviteli rendelkezéseket és azon ország törvényeit/rendeleteit, amelyben az ügyfél üzleti tevékenységet végez. Minden szükséges engedélyt és licencet be kell szereznie, amely a szállítás tárgyának exportjához vagy annak használatához szükséges.
Ha tudomásunkra jut, hogy az ügyfél vétkességünk nélkül törvényt, rendeletet vagy hatósági előírást szegett meg a szállítás tárgyának exportjával vagy használatával kapcsolatban, vagy nem minden szükséges engedély áll rendelkezésre, jogunkban áll teljesítésünket az ügyféllel szemben visszatartani.
A Német Szövetségi Köztársaság területéről végzett export esetében az ügyfél köteles az adózás szempontjából szükséges kiviteli igazolásokat, ill. másik EU-tagállamba való szállítás esetén a közösségi adószámot és az összes szükséges dokumentumot magával hozni és bemutatni. Ha az ügyfél nem hozta magával az igazolást, köteles megfizetni az általunk törvényesen a számlaösszeg után fizetendő áfát.

12. § Záró rendelkezések

Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes. Az ENSZ vételi jogának és a nemzetközi vételi jog rendelkezései nem alkalmazandók.
A szerződés nyelve kizárólag a német. Ez az összes termékleírásra, prospektusra, ajánlatra és rendelés-visszaigazolásra is érvényes. Fordítás használata esetén kizárólag a fordítás alapjául szolgáló német nyelvű változat irányadó. A fordításból eredő félreértésekért nem vállalunk felelősséget.
Ha az ügyfél üzletember, közjogi személy vagy közjogi alap, akkor a kizárólagosan illetékes bíróság a jelen szerződésből eredő minden jogvita esetén a székhelyünk szerinti bíróság. Ugyanez érvényes, ha az ügyfélnek nincs általánosan illetékes bírósága Németországban, vagy a per kezdetén lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem ismert. Jogosultak vagyunk ügyfeleinket ezen üzleti vagy lakóhelyen beperelni.
Ha egyes rendelkezések részben vagy teljesen hatálytalanok vagy azzá válnak, akkor az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A részben vagy teljesen hatálytalanná vált szabályozást olyan szabályozással kell helyettesíteni, amelynek gazdasági eredménye a lehető legközelebb áll a hatálytalanná vált szabályozáshoz.

(Állapot: 2017 márciusa)